Ett avgörande om vite vid olovligt byggande

2022-12-12

Två makar gjorde 2010 en tillbyggnad till sin fastighet utan att ha bygglov. Sedan byggnadsnämnden hade fått kännedom om tillbyggnaden fick makarna 2019 ett föreläggande om att ta bort tillbyggnaden inom sex månader efter det att föreläggandet hade fått laga kraft. Föreläggandet förenades med ett enstaka vite om 50 000 kr. Det beslutades också om ett löpande vite om 50 000 kr för varje period om tre månader därefter som tillbyggnaden stod kvar.

Vite ska som huvudregel fastställas till ett bestämt belopp som med hänsyn till adressatens ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt gör att det kan antas bli verkningsfullt. Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite. Ett sådant vite bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod under vilken föreläggandet inte har följts.

Högsta domstolen konstaterar i avgörandet att viteslagens krav att det ska vara lämpligt med hänsyn till omständigheterna att besluta om löpande vite typiskt sett är uppfyllt just vid förelägganden om att vidta rättelse vid olovligt byggande. Det gäller enligt domstolen även om löpande vite beslutas i nära anslutning till att möjligheterna att ingripa preskriberas.