Ett avgörande om materiell processledning

2022-11-29

Ett bolag framställde i sin svarsskrift ett yrkande om ersättning för rättegångskostnad med ett belopp som skulle anges senare. Inför att målet skulle avgöras på handlingarna angav bolaget i sin slutskrift att det vidhöll vad som hade anförts i svarsskriften. Skriften innehöll dock ingen precisering av rättegångskostnaden.

Tingsrätten, som avgjorde målet på handlingarna, avslog ansökan utan att ta ställning till bolagets yrkande om ersättning för rättegångskostnad.

Högsta domstolen har i flera tidigare avgöranden prövat den situationen att rätten har underlåtit att förelägga en part att slutföra sin talan, trots att parten tidigare har framställt ett yrkande om ersättning för sin rättegångskostnad och då förklarat att beloppet senare kommer att anges. Domstolen har klargjort att rätten i de situationerna har en skyldighet att, innan handläggningen avslutas, genom materiell processledning klarlägga innehållet i yrkandet.

Genom det nu aktuella avgörandet tydliggörs att en domstol inte alltid kan nöja sig med att meddela parten ett slutföreläggande. Om parten trots föreläggandet inte preciserar sitt yrkande måste domstolen normalt utöva ytterligare materiell processledning i syfte att klarlägga innehållet i yrkandet om rättegångskostnad. Situationen kan dock vara annorlunda om det finns underlag för att uppfatta partens passivitet på så sätt att yrkandet har frånfallits.