En tvist mellan ett verkstadsföretag och en underleverantör ska avgöras genom skiljeförfarande och inte av domstol

2023-05-17

Enligt skiljeförfarandelagen får parter träffa avtal om att tvister i frågor som de kan träffa förlikning om ska avgöras genom skiljeförfarande. Har ett sådant skiljeavtal träffats får en domstol inte pröva tvisten om en part motsätter sig det.

Ett skiljeavtal kan avse framtida tvister om ett rättsförhållande som anges i avtalet.

Det är vanligt att parter träffar avtal som reglerar hur framtida köp dem emellan ska gå till. I sådana ramavtal anges regelmässigt de villkor som ska gälla för de framtida avropsavtalen i fråga om t.ex. priser och betalningsvillkor. Avtalen kan även innehålla skiljeklausuler.

Enligt Högsta domstolen kan ramavtalets beskrivning av parternas rättsförhållande vara så konkret att ett skiljeavtal omfattar framtida tvister om såväl ramavtalet som de senare avropsavtalen.

Högsta domstolen har, i likhet med tingsrätten och hovrätten, ansett att tvisten i detta fall omfattas av ett skiljeavtal och att den talan som har väckts vid domstol därför ska avvisas.