En tvist mellan ett aktiebolag och dess VD var en arbetstvist

2022-03-15

Lagen om rättegången i arbetstvister ska tillämpas i tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Domstolen ska, med beaktande av de omständigheter som käranden åberopar till grund för sin talan, självmant pröva frågan om det är en arbetstvist. När en arbetstvist har handlagts vid tingsrätten ska överklagande ske till Arbetsdomstolen.

Förhållandet mellan ett aktiebolag och dess VD kan rättsligt sett vara ett anställningsförhållande. Om bolagets talan mot VD:n helt och hållet grundar sig på hans eller hennes förtroendeställning och ansvar som syssloman enligt reglerna i aktiebolagslagen, t.ex. att VD:n på ett sätt som har skadat bolaget har överskridit sin kompetens och ingått en spekulativ affärsuppgörelse, är det inte fråga om en arbetstvist.

För att det ska vara fråga om en arbetstvist krävs att anställningsförhållandet ingår som ett nödvändigt moment i bolagets grund för talan eller i vart fall att grunden innefattar en klar och för dess bedömning rättsligt relevant anknytning till VD:ns anställning.

I det aktuella målet biföll tingsrätten ett bolags skadeståndstalan mot dess tidigare VD och angav att överklagande skulle ske till hovrätten. Även hovrätten biföll bolagets talan. Högsta domstolen fann dock att det var fråga om en arbetstvist och har därför överlämnat målet till Arbetsdomstolen.