En proportionalitetsbedömning ledde till att en ansökan om förhandsbesked måste prövas

2022-06-21

Högsta domstolen har nu ändrat beslutet och återförvisat ärendet till kommunens byggnadsnämnd för en allsidig prövning.

-Av tidigare domstolspraxis framgår att en proportionalitetsprövning kan innebära att en ansökan om förhandsbesked eller bygglov kan behöva prövas i sak, trots att kommunen enligt plan- och bygglagen har haft grund för att avslå ansökningen redan för att fastigheten inte ligger inom detaljplanelagt område, säger Kerstin Calissendorff, justitieråd.

I domen uttalar sig Högsta domstolen om faktorer som kan leda till att en fastighetsägare ska få ett besked om möjligheten att få bygga utan att det först läggs en detaljplan.

-Den tid som gått sedan en ägare av fastigheten först ansökte om förhandsbesked eller bygglov, är då en viktig faktor. Men även andra förhållanden måste beaktas, avslutar Kerstin Calissendorff.