En pojke och hans pappa får skadestånd för att mamman tog barnet till IS i Syrien

2022-01-31

Skadestånd för personskada kan utgå om någon uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat skadan. Skadeståndet omfattar bland annat psykiskt lidande. Högsta domstolen utgår från att psykiska besvär naturligen kan uppkomma hos såväl en vårdnadshavare som hos barnet som en följd av att någon begår brottet egenmäktighet mot barn. Att besvär naturligen uppstår som en följd av egenmäktigheten kan sänka kravet på utredning om skadan. Högsta domstolen bedömer att både vårdnadshavaren och barnet kan anses vara direkt drabbade. Brottet kan även grunda en rätt för barnet att få ersättning för kränkning. Den drabbade vårdnadshavarens integritet kränks däremot i regel inte på ett sådant sätt att kränkningsersättning ska utgå. Ersättningsbeloppen bestäms schablonmässigt.