En markägare som fått en byggrätt enligt en antagen detaljplan har fått överklaga en domstols beslut att upphäva planen

2021-12-09

En kommun kan inte själv upphäva eller ändra ett detaljplanebeslut även om beslutet ännu inte har fått laga kraft. En markägare som fått en byggrätt enligt detaljplanebeslutet bör då kunna inrätta sig efter beslutet. Högsta domstolen har ansett att när ägarens möjlighet att använda sin mark beror av att planen består finns ett skyddsvärt intresse av att få överklaga när en domstol har upphävt planen.