En konkursförvaltares utlägg för att öppna ett bankkonto är en konkurskostnad

2022-06-17

Konkurskostnader ska utgå ur konkursboet framför andra skulder som boet har ådragit sig. I den mån konkurskostnaderna inte kan tas ut ur boet, ska de som huvudregel betalas av staten.

Kostnader för boets vård och försäljning utgör inte konkurskostnader utan massakostnader. Sådana kostnader har staten normalt inte något ansvar för.

Högsta domstolen konstaterar i avgörandet att kostnaden för att öppna ett bankkonto avser en enkel rutinåtgärd som det kan vara naturligt att förvaltaren vidtar i öppningsskedet av konkursen. Generellt sett får tillgången till ett bankkonto också antas vara ägnad att underlätta konkursutredningen. Praktiska skäl talar därför för att inte göra åtskillnad på detta slag av kostnad och de typiska konkurskostnader som uppkommer omedelbart efter konkursutbrottet.

Högsta domstolens slutsats är att en konkursförvaltares utlägg för att öppna ett bankkonto ska behandlas som en konkurskostnad.