En främmande stat ansågs inte vara immun mot verkställighet i marknadsnoterade aktier

2021-11-18

Högsta domstolens bedömning bygger på att folkrätten inte medför en skyldighet för Sverige att alltid ge främmande stater immunitet mot verkställighet här. Högsta domstolen har ansett att ändamålet med innehavet av tillgångarna vid tiden för utmätning är avgörande och att detta var att på ett mer allmänt plan långsiktigt bidra till att bevara och öka den främmande statens förmögenhet för framtida användning. Detta var emellertid inte ett ändamål av sådant kvalificerat slag att huvudregeln om immunitet mot verkställighet hindrar verkställighet i den utmätta egendomen.