En dom om plan- och bygglagen

2024-07-10

Vid nybyggnad krävs normalt bygglov. En byggnation som kräver bygglov får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. En byggnad får normalt inte tas i bruk förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked.

Byggnadsnämnden i Järfälla kommun beviljade bygglov för nybyggnation av flerbostadshus i Barkarby och gav startbesked. Under byggnationen uppkom fråga om reglerna för brandskydd uppfylldes. Frågan var om brandkåren på tillräckligt kort tid skulle kunna utrymma de boende genom lägenheternas fönster.

Byggherren fick tillstånd att tillfälligt ta byggnaderna i bruk, men byggnadsnämnden vägrade dock slutbesked med hänvisning till brister i brandskyddet.

Frågan i målet var om det förhållandet att startbesked hade meddelats medförde att det fanns hinder mot att vägra slutbesked. Detta har sin bakgrund i att beslutet om startbesked innefattar ett visst ställningstagande till om byggnaderna, när de är färdigställda, kommer att uppfylla kraven i plan- och bygglagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Högsta domstolen har slagit fast att frågan om flerbostadshuset är anordnat så att kravet på att personer som befinner sig i huset i händelse av brand ska kunna räddas hör till de s.k. tekniska egenskapskraven och att startbeskedet inte innebär att nämnden har tagit slutlig ställning till om de tekniska egenskapskraven är uppfyllda. Startbeskedet har därmed inte utgjort något hinder mot att vägra slutbesked