En distansförsvarare får ersättning för merkostnader

2022-06-03

I ett mål om organiserad brottslighet vid Sundsvalls tingsrätt hade en av de tre tilltalade en advokat från en byrå i Stockholm. Efter tingsrättens fällande dom begärde advokaten att få lämna uppdraget. I stället förordnades en annan advokat från samma Stockholmsbyrå. Den nya advokaten hade redan tidigare vid ett par tillfällen ersatt den förre advokaten i målet.

Advokaten överklagade tingsrättens dom. Vid huvudförhandlingen återförvisades målet till tingsrätten och hovrätten beslutade om ersättning till försvararna. Advokaten fick inte den begärda ersättningen för tidsspillan och utlägg eftersom hovrätten gjorde bedömningen att det inte fanns särskilda skäl att ersätta dessa kostnader.

Enligt rättegångsbalken får ersättning till en offentlig försvarare som har sin verksamhet långt ifrån den ort där domstolen är belägen endast om det finns särskilda skäl avse de merkostnader för tidsspillan och utlägg som har uppkommit på grund av avståndet.

Högsta domstolen tillerkänner nu advokaten den ersättning som hon begärde.

I rättspraxis har det utvecklats ett par schablonregler som anger vilken ersättning för faktiska kostnader som en s.k. distansförsvarare kan få utan att det föreligger särskilda skäl. Om en distansförsvarare inte begär högre ersättning för tidsspillan och utlägg än schablonerna, ska ersättningen inte anses som en merkostnad på grund av distansförsvaret. Eftersom det inte rör sig om någon merkostnad, blir det då inte heller aktuellt med en prövning av om det finns särskilda skäl att tillerkänna försvaren den begärda ersättningen.

Högsta domstolen konstaterar att det i detta fall emellertid finns särskilda skäl att betala ersättning för merkostnaderna. När den aktuella advokaten förordnades som offentlig försvarare var hon redan väl insatt i målet och vad uppdraget innebar. Kostnaderna för försvaret har därför begränsats. Om en annan offentlig försvarare hade förordnats, skulle den försvararen ha behövt sätta sig in i målet på ett annat sätt. Med tanke på målets karaktär och omfattning skulle detta ha medfört inte obetydliga kostnader.

Enligt Högsta domstolen kan det antas att merkostnaden för tidsspillan och utlägg på grund av att advokaten har sin verksamhet i Stockholm inte är avsevärt högre än vad det skulle ha kostat om en annan försvarare hade förordnats.