Domstolsverket vill se utökade möjligheter till registerkontroller

2024-03-04

Domstolarnas uppdrag är centralt i en demokratisk rättsstat. Det är viktigt att det vidtas åtgärder för att förhindra att domstolarna utsätts för otillåten påverkan samt att domare och annan personal på domstolarna och andra myndigheter inom Sveriges Domstolar kan känna trygghet på sina arbetsplatser. Det är också viktigt att de som besöker domstolarna – parter, målsäganden och vittnen med flera – kan känna sig trygga i domstolsmiljön och med de professionella aktörer som de möter där. En utökad möjlighet till registerkontroll i samband med anställning vid myndigheter inom Sveriges Domstolar skulle bidra till att stärka säkerheten hos domstolarna.

Domstolsverket föreslår därför:

att de befintliga reglerna om möjligheter till registerkontroll ska utökas så att domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Domstolsverket ges möjlighet till registerkontroll beträffande samtliga personalkategorier i samband med anställning, att den obligatoriska registerkontrollen av belastningsregistret som gäller vid anställning av domare, hyresråd, notarier samt inför att nämndemän påbörjar sina uppdrag ska utvidgas till att omfatta samtlig dömande personal som anställs av hovrätt och kammarrätt, det vill säga fiskaler, adjungerade råd och adjungerade ledamöter, att det för övriga personalkategorier och för kontroll av även misstankeregistret, avseende uppgifter om brott för vilket åtal väckts införs regler som ger myndigheterna en möjlighet, inte en skyldighet, att inför anställning kontrollera registren.

Möjligheten till registerkontroll föreslås även omfatta personer som myndigheterna inom Sveriges Domstolar avser att anlita.