Domstolsverket och Advokatsamfundet fortsätter dialogen kring ny taxa

2023-06-19

Bakgrunden är en skrivelse till Domstolsverket där Sveriges advokatsamfund framförde kritik mot den nya taxan. I Domstolsverkets svar på skrivelsen tillbakavisades kritiken om att taxan skulle hota rättssäkerheten. Mötet i förra veckan blev en bra arena för att få en bättre bild av varandras perspektiv, upplevda utmaningar och för att reda ut en del oklarheter.

Advokatsamfundet poängterade att den starka reaktionen kring taxan bland annat handlar om att advokaterna för närvarande allmänt upplever sig utsatta och misstrodda och där deras etik och moral ifrågasätts. Därtill kommer att det finns en stor okunskap kring hur advokater arbetar för att säkra sina klienters rättssäkerhet. På mötet lyftes särskilt de mål där advokaten behöver lägga ner mycket tid innan själva förhörstiden startar. Advokaterna tror att den nya taxan i dessa mål på sikt kan få stora konsekvenser eftersom advokater inte kommer att kunna ta sig an vissa mål eller att de inte kan lägga ner den tid som krävs.

Advokaterna vill se förtydliganden kring vilka typer av mål som inte kommer att omfattas av taxan. Samfundet ser gärna en uppföljning tidigare än efter ett år som är den tidsram Domstolsverket föreslagit och poängterar särskilt att utvärderingen är viktig och central för fortsättningen samt att Advokatsamfundet gärna vill bli involverade i ett tidigt stadium. Samfundet framförde också en del synpunkter på själva beredningsprocessen när taxan togs fram och att man gärna hade sett att samfundet hade varit mer delaktiga i denna.

Domstolsverket framförde att den stora ökningen av kostnaderna för rättsliga biträden tillsammans med Riksrevisionens kritik om att domstolarna inte utövar en tillräcklig kostnadskontroll har föranlett Domstolsverket att överväga olika möjligheter för en bättre kostnadskontroll där framtagande av taxa är en av flera åtgärder. Den nya taxan har tagits fram framför allt i detta syfte. Det handlar alltså inte om en misstro mot advokater. Med den nya taxan får domstolarna ett konkret verktyg för en reell möjlighet till kostnadskontroll i förordnandemålen. Domstolsverket och domstolarna delar givetvis Sveriges advokatsamfunds inställning att utgångspunkten alltid är att rättsliga biträden även framåt har rätt till skälig ersättning för utförande av sitt uppdrag.

På mötet deltog Lena Egelin, chef för Solna tingsrätt och med gedigen och lång erfarenhet av förordnandemål:

- Det är viktigt att komma ihåg att taxan får frångås om målet krävt avsevärt mer arbete än normalt. Jag kan tänka mig att det i till exempel sexualmål kan uppstå ett omfattande merarbete som inte alltid avspeglar sig i förhörstiden. En annan typ av mål där det säkert ibland finns skäl att frångå taxan är mål med allvarliga brottsmisstankar och där den misstänkte inte vill svara på några frågor, varför förhöret blir mycket kortvarigt. Därför är det viktigt att advokaterna i alla kostnadsräkningar noggrant beskriver vilket arbete som lagts ner och särskilt motiverar varför det finns skäl att frångå taxan. Detta eftersom domstolen i normalfallet inte har tillgång till något förundersökningsmaterial i dessa mål. Om den som får ett beslut baserat på den nya taxan menar att beslutet är felaktigt är det angeläget att det överklagas till hovrätten, detta eftersom det är viktigt att det tillskapas ny praxis på området, säger hon.

Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén och Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander är överens om fortsättningen.

Även om det kommer att vara lite tidigt för att kunna dra några säkra slutsatser kommer en första uppföljning och utvärdering av taxan att genomföras redan vid årsskiftet. Utvärderingen behöver bygga på korrekt statistik. Det blir till exempel viktigt att följa hur domstolarna tillämpar taxan och i hur stort andel av målen taxan frångås. Domstolsverket kommer att ta fram förslag på hur utvärderingen ska genomföras och vad den ska omfatta. Advokatsamfundet kommer att bli involverad i processen. Representanter för Domstolsverket, domstolarna och Advokatsamfundet kommer att mötas igen efter sommaren.