Domar i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-02-24

Värdeökning på ett bolags kapitaltillgångar beskattas när tillgångarna avyttras. Med avyttring avses som huvudregel försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar. Till avyttring räknas även att innehavaren av en fordran får betalt för denna. När ett bolag med euro som redovisningsvaluta avyttrar en fordran i euro som är en kapitaltillgång, ska anskaffningsutgiften och försäljningsintäkten räknas om till svenska kronor vid beskattningen. Det innebär att om kursen på euron har gått upp under innehavstiden så beskattas kursuppgången som en kapitalvinst.

Målen gäller två förhandsbesked där sökandena är bolag som har euro som redovisningsvaluta och som har fordringar i euro på sitt moderbolag respektive ett koncernbolag. Sedan fordringarna uppkom har euron ökat i värde i förhållande till den svenska kronan. I syfte att undvika den kapitalvinstbeskattning som skulle uppkomma om bolagen fick betalt för fordringarna överväger koncernerna som bolagen ingår i att vidta vissa åtgärder. I ett första steg ska bolagen etablera helägda svenska aktiebolag. Därefter ska dotterbolagen mot ersättning ta över moderbolagets/koncernbolagets skulder till bolagen och i ett sista steg ska dotterbolagen fusioneras upp i bolagen.

Bolagen frågade om gäldenärsbytena innebär att fordringarna ska anses avyttrade. Högsta förvaltningsdomstolen fann att så var fallet. Domstolen motiverade detta med att bytena av gäldenär medför att de befintliga fordringarna upphör att existera och ersätts av nya fordringar på de nya gäldenärerna.