Domar i mål om bistånd åt asylsökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

2024-02-28

En utlänning som ansöker om asyl i Sverige har enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. under vissa förutsättningar rätt till bistånd i form av bl.a. logi och dagersättning. Den som får avslag på sin asylansökan kan ansöka om uppehållstillstånd för arbete (s.k. spårbyte) eller uppehållstillstånd som familjemedlem till en arbetstagare. Högsta förvaltningsdomstolen har nu i två domar slagit fast att den omständigheten att en sådan ansökan görs inte innebär att personen upphör att vara asylsökande i lagens mening. Personen omfattas därmed fortfarande av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och har, om han eller hon uppfyller villkoren för detta, rätt till bistånd enligt lagen.