Dom i målet om placering vid vård av det barn som i media kallas ”Sofie”

2021-05-24

Bakgrund

”Sofie” ges vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som förkortas LVU. Under 2007–2020 har ”Sofie” vårdats i ett familjehem. Under februari och mars 2020 beslutade socialnämnden att omplacera ”Sofie”. Det hade kommit fram allvarliga uppgifter om att en annan flicka i familjehemmet berättat att en pojke i familjehemmet begått sexuella övergrepp där. Socialnämnden bedömde att ”Sofie” riskerade att inte få sina behov tillgodosedda i familjehemmet.

Under februari 2021 överklagade ”Sofie” och hennes ställföreträdare besluten och begärde att ”Sofie” skulle placeras i familjehemmet. Socialnämnden och ”Sofies” vårdnadshavare ansåg att överklagandet skulle avslås.

Parterna har gett in ett omfattande skriftligt material. Förvaltningsrätten har även hållit en muntlig förhandling, där parterna utvecklat sina ståndpunkter och vittnen hörts. I anslutning till förhandlingen har ”Sofie” tillsammans med sin ställföreträdare framfört sina åsikter och sin inställning.

Avgörande

Förvaltningsrätten har kommit fram till att det var riktigt att i det akuta skedet tills vidare omplacera ”Sofie” för att säkerställa att hennes behov av trygghet, tillsyn och säkerhet tillgodosågs.

– Sedan dess har omständigheterna förändrats. Familjehemmet hanterade visserligen inte den uppkomna situationen på ett tillfredsställande sätt. Pojken är dock inte längre placerad i familjehemmet. Vid en sammanvägd bedömning har förvaltningsrätten nu kommit fram till att familjehemmet får anses vara lämpligt, att ”Sofies” behov av vård får anses kunna tillgodoses där och att en sådan placering får anses vara bäst för henne, säger rättens ordförande rådmannen Elin Ruthström.

Rätten var inte enig. Ordföranden rådmannen Elin Ruthström var skiljaktig och ansåg att överklagandet skulle ha avslagits. En nämndeman, som inte var skiljaktig i fråga om själva avgörandet, hade en skiljaktig motivering med egna tillägg.

Domen gäller inte omedelbart utan först när den fått laga kraft, det vill säga när tiden för att överklaga gått ut. Domen kan överklagas till Kammarrätten i Sundsvall inom tre veckor.

 

Vård enligt LVU

Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och dennes vårdnadshavare enligt socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet. Den unge ska dock beredas vård enligt 1–3 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, om vissa förhållanden i det egna hemmet eller i den unges eget beteende föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge fyllt 15 år, av honom eller henne själv.

Socialnämnden bestämmer enligt 11 § LVU hur vården av den unge ska ordnas och var han eller hon ska vistas under vårdtiden. När socialnämnden beslutat att flytta den unge från det hem där han eller hon vistas får beslutet enligt 41 § LVU överklagas. Vid överklagande kan enligt 39 § LVU offentligt biträde förordnas för den unge och dennes vårdnadshavare.

Vid besluten ska enligt 1 § LVU vad som är bäst för den unge vara avgörande. Den unge ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör honom eller henne. Den unges åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Om den unge fyllt 15 år, har han eller hon rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden enligt LVU. Den som är yngre får höras i domstol, om han eller hon inte kan antas ta skada av det. Den som är förordnad som offentligt biträde för någon som är under 15 år, utan att samtidigt vara biträde för vårdnadshavaren, är utan särskilt förordnande den unges ställföreträdare i det mål eller ärende som förordnandet avser. (Se 36 § LVU.) Ett icke processbehörigt barn kan enligt praxis genom sin ställföreträdare överklaga ett beslut enligt LVU.

 

 

Kontakt

Rättens ordförande rådmannen Elin Ruthström är tillgänglig kl. 15.00–16.00 på telefonnummer 023 – 383 00 10.

Beställa dom

E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se

Telefon 023 – 383 00 50