Dom i mål om upphandling

2023-10-09

En region beslutade att lämna sitt befintliga resesystem för kollektivtrafik och att i stället ansluta sig till ett annat. Ett bolag ansökte om överprövning och anförde att anslutningen till det nya resesystemet var en upphandling som inte var undantagen från tillämpningsområdet för lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF. Den i målet aktuella bestämmelsen, 3 kap. 17 § LUF, innehåller tre punkter där det anges vad som krävs för att undantaget ska vara tillämpligt. Bolaget hade endast argumenterat kring den första punkten. Kammarrätten fann emellertid att regionen inte hade argumenterat för att kriterierna i den andra och tredje punkten var uppfyllda. Regionen hade därmed inte visat att förutsättningarna för undantag var uppfyllda. I mål om upphandling gäller som huvudprincip att det är den som gör gällande att en upphandling är felaktig som på ett klart sätt ska ange vilka omständigheter talan grundas på (RÅ 2009 ref. 69). Högsta förvaltningsdomstolen anser att det inte finns skäl att frångå den principen av den anledningen att det i detta mål rör sig om tillämpningen av en undantagsbestämmelse. Det har därför varit upp till sökanden att på ett klart sätt ange varför det har funnits skäl att ingripa mot upphandlingen. I förvaltningsrätten och kammarrätten har sökandens argumentation endast varit inriktad på att förutsättningarna enligt paragrafens första punkt inte har varit uppfyllda. Kammarrätten borde därför ha prövat målet endast utifrån den punkten. Högsta förvaltningsdomstolen har därför beslutat att återförvisa målet till kammarrätten för ny prövning.