Dom i mål om svenskt medborgarskap

2023-02-16

Migrationsöverdomstolen har i en ny dom om svenskt medborgarskap prövat frågan om hur hemvisttid i Sverige ska beräknas för en utländsk person som är sambo med en svensk anställd på en svensk beskickning utomlands. Frågan var om personen uppfyllde kravet på hemvist i Sverige sedan fem år och om tiden utomlands då skulle räknas in i hemvisttiden i Sverige. Som skäl för det fördes bland annat fram att internationella överenskommelser säger att ambassadpersonal och deras familj inte anses bosatta i tjänstgöringslandet.

Enligt Migrationsöverdomstolens uppfattning kan endast den faktiska vistelsetiden i Sverige som är knappt två år beaktas. Den sökande bedömdes alltså inte ha hemvist i Sverige under tiden utomlands och uppfyllde därför inte kravet på fem års hemvist i Sverige.

För personer som är gifta eller sambor med svenska medborgare finns möjlighet att ge dispens från femårskravet. Enligt praxis krävs då i stället tre års hemvist om äktenskapet eller samboförhållandet varat minst två år. Eftersom sökandens faktiska vistelsetid i Sverige var knappt två år och inte heller omständigheterna i övrigt var tillräckliga, ansåg Migrationsöverdomstolen att dispens inte skulle medges.