Dom i mål om stöd vid korttidsarbete

2022-10-18

Arbetsgivare som har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter har under vissa förutsättningar rätt till statligt stöd (stöd vid korttidsarbete). Beviljat stöd kan under vissa förutsättningar krävas tillbaka, bl.a. om en arbetsgivare har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stöd felaktigt lämnats.

Tillväxtverket beslutade att kräva tillbaka stöd vid korttidsarbete från ett bolag på grund av att bolaget beslutat om utdelning under den tid som bolaget mottog stöd vid korttidsarbete.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade inledningsvis att vid återkrav är det Tillväxtverket som har bevisbördan för att förutsättningarna för återkrav är uppfyllda.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade därefter att om ett bolag har fattat eller verkställt ett beslut om utdelning efter att ha ansökt om godkännande eller efter det att stödperioden inleddes utgör det en tydlig indikation på att företaget självt inte har ansett sig ha allvarliga ekonomiska svårigheter. Om Tillväxtverket kan visa att ett beslut om utdelning har fattats eller verkställts efter ansökan eller under stödperioden är det därför tillräckligt för att myndigheten ska anses ha visat att bolaget inte hade grund för ett påstående om att det hade sådana allvarliga ekonomiska svårigheter som krävs för rätt till stöd. Det ankommer då på bolaget att lägga fram omständigheter till stöd för att det ändå inte finns skäl att återkräva stödet.

I målet ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att Tillväxtverket hade grund för sitt beslut om återkrav.