Dom i mål om skattetillägg

2024-06-14

Den som har lämnat en oriktig uppgift till ledning för sin beskattning kan bli skyldig att betala skattetillägg. Om det är oskäligt att skattetillägg tas ut med fullt belopp ska Skatteverket besluta om hel eller delvis befrielse. Vid bedömningen av om ett sådant uttag är oskäligt ska beaktas bl.a. om en oskäligt lång tid har gått efter det att Skatteverket har funnit anledning att anta att avgift ska tas ut utan att den som avgiften gäller kan lastas för dröjsmålet. Skatteverket hade beslutat att påföra en enskild skattetillägg, vilket överklagades av den enskilde, först till förvaltningsrätten och därefter till kammarrätten. Handläggningen i kammarrätten tog drygt två år och åtta månader. Av denna tid var målen vilandeförklarade under en tid av sju månader. När kommuniceringen därefter hade avslutats dröjde det ett år och sju månader innan kammarrätten meddelade sin dom. Högsta förvaltningsdomstolen fann att dröjsmålet medförde att det vid tiden för kammarrättens dom hade gått oskäligt lång tid efter det att Skatteverket funnit anledning att anta att skattetillägg skulle tas ut och satte ned skattetilläggen till hälften. Ett justitieråd var skiljaktig vad gällde storleken på befrielsen och menade att denna i stället skulle bestämmas till 15 000 kr.