Dom i mål om skattetillägg

2023-01-03

Om en skattskyldig lämnar en oriktig uppgift till ledning för beskattningen kan skattetillägg tas ut. Ett bolag får normalt dra av en kapitalförlust som uppkommer vid avyttring av en fordran som är en kapitaltillgång. En kapitalförlust får dock inte dras av om den avser en tillgång där den underliggande tillgången, direkt eller indirekt, är en s.k. näringsbetingad andel.

Ett bolag sålde under 2015 näringsbetingade andelar mot en köpeskilling som betalades med ett skuldebrev. Under 2017 överlät bolaget sin fordran på köparen med en kapitalförlust som följd. Bolaget gjorde avdrag för förlusten i sin inkomstdeklaration. Skatteverket ansåg att kapitalförlusten omfattades av det ovan nämnda avdragsförbudet och att bolaget lämnat en oriktig uppgift genom att göra avdrag för förlusten. Skatteverket beslutade därför att ta ut skattetillägg. Förvaltningsrätten och kammarrätten avslog bolagets överklaganden. Skatteverket överklagade kammarrättens dom.

Högsta förvaltningsdomstolen framhöll att vad som avses med en underliggande tillgång enligt bestämmelsen måste förstås mot bakgrund av att avdragsförbudet infördes för att hindra att olika derivat används för att kringgå avdragsförbudet för kapitalförluster på näringsbetingade andelar. För att en tillgång ska anses vara underliggande till en annan tillgång bör det enligt domstolen krävas att värdet på den sistnämnda tillgången härleds från den förstnämnda tillgången. Enbart det förhållandet att en fordran har uppkommit i samband med avyttringen av en annan tillgång innebär därför inte att den senare ska anses vara underliggande tillgång till fordran.

Mot den bakgrunden konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att de tidigare sålda andelarna inte var underliggande tillgångar till fordran och att rätt till avdrag för kapitalförlusten förelåg utan hinder av avdragsförbudet. Bolaget hade alltså inte lämnat någon oriktig uppgift genom att göra avdrag för kapitalförlusten och det fanns därför inte förutsättningar för att ta ut skattetillägg.