Dom i mål om rättsprövning

2023-11-20

Expropriation får ske för att tillgodose ett allmänt behov av elektrisk kraft, t.ex. för att installera en kraftledning. Om någon vill undersöka en fastighet för expropriation får länsstyrelsen föreskriva att tillträde ska lämnas under viss tid (förundersökningstillstånd). Svenska kraftnät ansökte hos Länsstyrelsen i Kalmar län om att få tillträde till tre fastigheter i Oskarshamns kommun för förundersökningar i samband med projektering av en 400 kV luftledning mellan Ekhyddan och Hemsjö. Länsstyrelsen beviljade tillstånd. Besluten överklagades till regeringen som avslog överklagandet. I målet konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att förundersökningstillstånden gäller ett sådant expropriationsändamål som avses i expropriationslagen och att ändamålet får bedömas som angeläget. Det saknas därför anledning att upphäva regeringens beslut på den grunden att de skulle stå i strid med bestämmelsen om förundersökningstillstånd i expropriationslagen. Mot bakgrund av det starka allmänna intresse som får bedömas föreligga och de relativt begränsade åtgärder Svenska kraftnät får vidta inom ramen för ett förundersökningstillstånd kan de beviljade tillstånden inte anses utgöra en oproportionerlig begränsning av äganderätten. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen innehåller regeringens beslut vidare en tillräcklig motivering. Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast.