Dom i mål om rättsprövning

2023-06-27

Regeringen fann att ett bolag inte kunde överklaga länsstyrelsens beslut att inte meddela interimistiskt beslut enligt miljöbalken. Bolaget ansökte om rättsprövning av beslutet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att regeringens beslut endast innefattade en prövning av om bolaget hade rätt att överklaga länsstyrelsens beslut. Regeringens beslut innefattade därmed inte någon prövning av bolagets civila rättigheter eller skyldigheter. Ansökan om rättsprövning ska därför avvisas.