Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-07-02

En enskild begärde hos en kammarrätt att få ta del av innehållet i de filer som klaganden i ett mål hos kammarrätten hade länkat till i ett yttrande till domstolen. Kammarrätten avslog begäran och målet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att den omständigheten att det i en handling som kommer in till en myndighet hänvisas till och länkas till andra handlingar inte i sig innebär att dessa senare handlingar blir allmänna handlingar. Om myndigheten inte bereder sig tillgång till handlingar som det länkas till är dessa inte allmänna handlingar. Eftersom kammarrätten inte hade berett sig tillgång till de eventuella handlingar som det hade länkats till avslogs överklagandet.