Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-06-28

En person begärde att få ta del av ett överklagande till kammarrätt i ett mål om utlämnande av allmän handling. Kammarrätten beslutade att avslå begäran med motiveringen att uppgifterna som begärts ut omfattas av förundersökningssekretess enligt 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att de begärda handlingarna lämnats in till kammarrätten av en person som överklagat ett beslut i ett ärende om utlämnande av allmän handling. Eftersom målet i kammarrätten inte rörde någon sådan verksamhet som avses 35 kap. 1 § första stycket 1 och kammarrätten inte hade fått uppgifterna från en annan myndighet där de var sekretessreglerade, fann Högsta förvaltningsdomstolen att bestämmelsen inte blivit tillämplig hos kammarrätten med stöd av 43 kap. 1 eller 2 §. Uppgifterna i överklagandet omfattades därmed inte av sekretess enligt 35 kap. 1 § första stycket 1.