Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-05-15

En nyhetsbyrå begärde hos Polismyndigheten att få ta del av handlingar gällande underrättelser om personer som var skäligen misstänkta för hastighetsöverträdelse som registrerats genom s.k. fartkamera. Polismyndigheten lämnade ut handlingarna med undantag för vissa uppgifter som maskerades med hänvisning till att de omfattades av sekretess eftersom myndigheten ansåg att de hade inhämtats genom kamerabevakning och det inte stod klart att de kunde lämnas ut utan att enskilda lider men. Beslutet överklagades till kammarrätten som avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att uppgifter om namn, personnummer och adress inte kan anses ha inhämtats genom själva kamerabevakningen och att de därför inte omfattas av sekretess enligt 32 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen.