Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-06-29

Riksbanken nekade en person att få ta del av allmänna handlingar i form av en bilaga till ett beslut. Bilagan bedömdes i sin helhet omfattas av sekretess. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det finns vissa uppgifter i handlingen som inte förefaller ha någon koppling till den aktuella sekretessbestämmelsen. Riksbanken har därmed inte gjort en så noggrann sekretessprövning av enskilda uppgifter som krävs vid en begäran om utlämnande av allmän handling. Det överklagade beslutet upphävs därför och målet visas åter till Riksbanken för ny prövning.