Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-09-19

Var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar förutsatt att uppgifterna i dem inte omfattas av sekretess. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där. Handlingar som skickats mellan en konsult och en myndighet anses som inkomna till eller upprättade hos myndigheten, endast om konsulten har en fristående ställning i förhållande till myndigheten.

Med stöd av reglerna om handlingsoffentlighet begärde en person att hos Riksbanken få ta del av samtliga handlingar som utväxlats mellan Riksbanken, riksbanksfullmäktige och KPMG AB med anledning av att KPMG haft i uppdrag att biträda fullmäktige i en utredning om jäv av två ledamöter. Riksbanken avslog delvis begäran med motiveringen att KPMG inte hade intagit en så fristående ställning i förhållande till Riksbanken att de utväxlade handlingarna skulle betraktas som inkomna till eller expedierade från Riksbanken.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att KPMG utförde revisorstjänster åt riksbanks-fullmäktige enligt en årlig granskningsplan. KPMG:s uppdrag att biträda fullmäktige i jävsutredningen ansågs ligga utanför det årliga uppdraget. Utifrån utredningen i målet fann domstolen ingen anledning att ifrågasätta Riksbankens uppgift att det aktuella uppdraget begränsats till att utreda omständigheterna kring ledamöternas handlande och att KPMG inte gjort någon rättslig bedömning. Mot denna bakgrund kunde KPMG vid utförandet av detta uppdrag inte anses ha varit ett självständigt organ i förhållande till Riksbanken. Handlingarna kunde inte heller anses som allmänna på någon annan grund.