Dom i mål om påföljd för fastighetsmäklare

2023-05-11

Frågan om en prisupplysning är vilseledande har framför allt aktualiserats med avseende på lockpriser. Det nu avgjorda målet gällde inte en situation där utgångspriset var ett lockpris, utan tvärtom hade fastighetsmäklaren i marknadsföringen angett ett utgångspris som väsentligt översteg det av mäklaren bedömda marknadsvärdet. Anledningen till det var att säljarna inte kunde acceptera ett lägre försäljningspris. Fastighetsmäklarinspektionen menade att det var fråga om vilseledande marknadsföring och meddelade mäklaren en varning. Högsta förvaltningsdomstolen slog till att börja med fast att angivandet av det höga utgångspriset i enlighet med säljarnas instruktion inte innebar någon risk för att presumtiva köpare skulle vilseledas om det sannolika försäljningspriset. Med anledning av att Fastighetsmäklarinspektionen gjort gällande att det höga utgångspriset skulle kunna vilseleda potentiella köpare om vad fastigheten var värd konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen därefter att utgångspris och marknadsvärde inte är samma sak. Domstolen uttalade vidare att eventuell villfarelse hos potentiella köpare om vad ett utgångspris ger uttryck för inte kan leda till att marknadsföringen ska anses vilseledande. Fastighetsmäklaren hade alltså enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte handlat i strid med god fastighetsmäklarsed och det saknades således grund för att påföra mäklaren någon påföljd.