Dom i mål om överprövning av avtals giltighet

2022-05-16

Målet gäller ett upphandlat ramavtal som överlåtits till en ny leverantör efter att den ursprungliga leverantören försatts i konkurs. Ett byte av leverantör kan vara tillåtet utan att en ny upphandling genomförs, om den nya leverantören har inträtt i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar. Frågan i målet var om dessa förutsättningar var uppfyllda redan genom att den nya leverantören övertagit den ursprungliga leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt ramavtalet.

Efter att ha hämtat in ett förhandsavgörande från EU-domstolen konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att en ny leverantör som övertar enbart den ursprungliga leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt ett ramavtal ska anses ha inträtt i den ursprungliga leverantörens ställe, om övertagandet är föranlett av den ursprungliga leverantörens konkurs.