Dom i mål om omvårdnadsbidrag

2024-05-31

Omvårdnadsbidrag är en socialförsäkringsförmån som efter ansökan kan beviljas en förälder till ett barn som på grund av funktionsnedsättning kan antas vara i behov av omvårdnad och tillsyn under minst sex månader.

Försäkringskassan avslog en ansökan om omvårdnadsbidrag och ändrade inte sitt beslut vid omprövning. Förvaltningsrätten avslog överklagandet av Försäkringskassans beslut.

Kammarrätten avslog överklagandet av förvaltningsrättens dom avseende tiden fram till och med Försäkringskassans omprövningsbeslut. Därutöver beslutade kammarrätten att Försäkringskassan skulle pröva rätten till omvårdnadsbidrag för perioden efter omprövningsbeslutet fram tills att myndigheten beviljat bidrag med anledning av en ny ansökan. Försäkringskassan överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att en domstols prövning i första hand ska avse förhållandena vid Försäkringskassans prövning. Det finns inget rättsligt hinder mot att låta prövningen även omfatta tiden därefter, men en grundläggande förutsättning för det är enligt Högsta förvaltningsdomstolen att den utvidgade prövningen görs av den beslutande domstolen.

Kammarrätten gjorde således fel när domstolen beslutade att den utvidgade prövningen i stället skulle göras av Försäkringskassan. Högsta förvaltningsdomstolen biföll därför Försäkringskassans överklagande och upphävde kammarrättens dom såvitt avsåg förordnandet att Försäkringskassan skulle pröva rätten till omvårdnadsbidrag för den senare perioden.