Dom i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg m.m.

2024-07-09

Målet gäller ett bolag som bedriver vad som mervärdesskatterättsligt utgör s.k. blandad verksamhet nämligen dels skattepliktig försäljning och leasing av fordon, dels från skatteplikt undantagen finansieringsverksamhet. Bolaget begärde att den avdragsgilla andelen avseende gemensamma kostnader skulle beräknas i enlighet med den omsättningsbaserade metod som föreskrivs i mervärdesskattedirektivet.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2023 ref. 45 gällde ett bolag med liknande blandad verksamhet. I avgörandet slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att unionsrätten har direkt effekt såtillvida att bolaget inte kunde vägras att använda den omsättningsbaserade beräkningsmetoden för att bestämma andelen avdragsgill ingående skatt avseende gemensamma kostnader.

Aktuellt mål inkom till Högsta förvaltningsdomstolen innan HFD 2023 ref. 45 avgjordes. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade därför prövningstillstånd vad gällde avdrag för ingående mervärdesskatt och återförvisade målet till Skatteverket för beräkning av avdragens storlek.