Dom i mål om merkostnadsersättning

2024-02-22

Merkostnadsersättning är en socialförsäkringsförmån. En merkostnad är en skälig kostnad som uppkommer på grund av en persons funktionsnedsättning och som går utöver en kostnad som är normal för en person utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder.

Försäkringskassan beviljade efter ansökan från en enskild merkostnadsersättning för fasta bilkostnader avseende bilförsäkring, bilskatt och bilservice. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som upphävde beslutet och förklarade att den enskilde inte hade rätt till merkostnadsersättning. Förvaltningsrättens dom överklagades till kammarrätten som inte ändrade den överklagade domen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att fasta kostnader för bilinnehav i och för sig kan utgöra ersättningsberättigande kostnader för resor. En merkostnad omfattar dock inte sådana kostnader som personer utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder har för jämförbar konsumtion, dvs. vad som är att anse som normala kostnader.

Den enskilde hade behov av bil på grund av sin funktionsnedsättning. Högsta förvaltningsdomstolen fann dock att fasta kostnader förenade med ett bilinnehav är normalt förekommande även för personer utan funktionsnedsättning. För att en fast kostnad ska utgöra en merkostnad krävs att kostnaden i fråga går utöver den kostnad som kan anses normal för en person utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. I målet hade inte framkommit att så var fallet och överklagandet avslogs.