Dom i mål om kostnader för att rena grundvattnet i Uppsala från PFAS

2021-10-18

Bakgrund

Staten genom Försvarsmakten (Försvarsmakten) har fram till 1992 övat brandsläckning på Ärna flygfält med brandsläckningsskum som tidvis innehållit PFAS. På flygfältet har också utförts funktionstester av fordon med användande av brandskum innehållande PFAS fram till 2009. PFAS har uppmätts i mark och grundvatten inom Ärna flygfält.

Under hösten 2012 upptäckte Uppsala Vatten och Avfall AB (Uppsala Vatten) att grundvattnet i Stadsträdgårdens vattentäkt förorenats av PFAS. Uppsala Vatten vidtar sedan dess åtgärder för att rena grundvattnet från PFAS innan det tillhandhålls som dricksvatten till Uppsalaborna.

Uppsala Vatten har stämt Försvarsmakten vid mark- och miljödomstolen och begärt att Försvarsmakten ska betala drygt 37 miljoner kr till bolaget för uppkomna kostnader med att rena det PFAS-förorenade grundvattnet. Uppsala Vatten har även begärt att Försvarsmakten avseende framtida kostnader ska betala ett årligt belopp om 4 000 000 kr till bolaget alternativt att Försvarsmakten ska betala drygt 215 miljoner kr som ett engångsbelopp.

Mark- och miljödomstolens bedömning

Domstolen anser att det av utredningen i målet är visat att förekomsten av PFAS i Stadsträdgårdens vattentäkt är av sådan omfattning att det föreligger en skada som kan ersättas enligt reglerna om miljöskadestånd. Domstolen kommer dock vid en sammantagen bedömning fram till att det saknas tillräckligt stöd i utredningen för att den förorening av mark och grundvatten som Försvarsmaktens verksamhet gett upphov till även orsakat föroreningsskadan i Uppsala Vattens vattentäkt. Tvärtom anser domstolen att det är mer troligt att bidraget av PFAS från Ärna flygfält är mycket litet och att föroreningen huvudsakligen kommer från andra källor. Försvarsmakten är därför inte skyldig att betala skadestånd till Uppsala Vatten.

Domstolens ledamöter är dock inte eniga i bedömningen. Rättens ordförande anser, till skillnad från de övriga ledamöterna, att Försvarsmakten skäligen bör betala omkring en fjärdedel av det skadeståndsbelopp som Uppsala Vatten begärt för redan uppkomna kostnader, dvs. 9 miljoner kr.