Dom i mål om inkomstskatt

2023-12-28

Den som avyttrar skog på en fastighet i Sverige som är taxerad som lantbruksenhet och är en kapitaltillgång har rätt till skogsavdrag. Skogsavdraget beräknas med utgångspunkt i bl.a. skogens anskaffningsvärde och den avdragsgrundande skogsintäkten. Huvudregeln för en enskild näringsidkare är att avdrag får göras med högst ett belopp som motsvarar 50 procent av den avdragsgrundande skogsintäkten. Om fastigheten har förvärvats som ett led i skogsbrukets yttre rationalisering (rationaliseringsförvärv) får avdrag göras med ett belopp som motsvarar hela den avdragsgrundande skogsintäkten. Ett skogsavdrag ska återföras till beskattning när fastigheten avyttras.

Klaganden som sedan tidigare var delägare i två skogsfastigheter förvärvade del i angränsande fastigheter. Förvärven ledde till att det bildades en sammanhållen brukningsenhet och att arealen fördubblades, från drygt 1 800 hektar till drygt 3 600 hektar produktiv skogsmark. Klaganden gjorde därefter skogsavdrag enligt bestämmelsen om rationaliseringsförvärv. Skatteverket ansåg att det inte var fråga om rationaliseringsförvärv. Förvaltningsrätten och kammarrätten gjorde samma bedömning.

Frågan i målet var vad som avses med rationaliseringsförvärv vid tillämpningen av bestämmelserna om skogsavdrag i inkomstskattelagen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det inte finns någon närmare vägledning i förarbetena när det gäller vad som menas med att ett förvärv är ett led i skogsbrukets yttre rationalisering. Domstolen tog ledning av hur begreppet rationalisering definieras i Nationalencyklopedin och i Svensk ordbok och kom fram till att förvärven fick anses utgöra rationaliseringsförvärv i inkomstskattelagens mening. Den omständigheten att brukningsenheten redan tidigare föreföll ha varit tillräckligt stor för att kunna brukas på ett rationellt sätt ändrade inte den bedömningen.

Högsta förvaltningsdomstolen förklarade därför att klagandens fastighetsförvärv utgjorde rationaliseringsförvärv och återförvisade målet till Skatteverket för prövning av om klaganden därmed hade rätt till förhöjt skogsavdrag och i så fall med vilket belopp.