Dom i mål om inkomstskatt

2023-12-20

Skatteverket hade vägrat ett bolag avdrag för ränteutgifter. Efter att bolaget överklagat Skatteverkets beslut beslutade kammarrätten att upphäva förvaltningsrättens dom och Skatteverkets beslut och visa målen åter till Skatteverket för fortsatt handläggning.

Bolaget begärde i en skrivelse till Skatteverket att myndigheten skulle verkställa domen. Skatteverket underrättade i meddelanden bolaget att Skatteverket med anledning av återförvisningen kommer att verkställa domen genom att fortsätta handläggningen och pröva bolagets rätt till avdrag utifrån kammarrättens anvisningar. Bolaget överklagade meddelandena och yrkade att Skatteverket omedelbart skulle vidta de debiteringsåtgärder som följde av att kammarrätten hade upphävt Skatteverkets beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att de överklagade meddelandena inte innebar att kammarrättens dom inte skulle verkställas utan endast att verkställigheten skulle ske vid en senare tidpunkt. Skatteverkets meddelanden med information om den fortsatta handläggningen medförde enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte några sådana konsekvenser för bolaget att de kan anses ha haft betydelse för beskattningen eller något annat förhållande mellan en enskild och det allmänna. Meddelandena kunde därför inte anses utgöra beslut som får överklagas enligt skatteförfarandelagen.