Dom i mål om inkomstbeskattning

2024-06-13

En stiftelse som har ett eller flera allmännyttiga ändamål undantas från skattskyldighet för vissa inkomster, dvs. är inskränkt skattskyldig, om den uppfyller de s.k. verksamhets- och fullföljdskraven. Med allmännyttigt ändamål avses bl.a. ett ändamål som främjar miljövård. Verksamhetskravet innebär att stiftelsen i den verksamhet som bedrivs uteslutande eller så gott som uteslutande direkt eller genom bidrag främjar ett eller flera allmännyttiga ändamål. Fullföljdskravet uppfylls om stiftelsen använder sina intäkter i skälig omfattning för ändamålet eller ändamålen.

En stiftelse hade till ändamål att främja miljövård bl.a. genom att stödja åtgärder för att restaurera, skapa och sköta våtmarker och som ett led i arbetet lämnade stiftelsen, efter ansökan, bidrag till markägare för finansiering av våtmarksrelaterade projekt.

Bolaget begärde i sin inkomstdeklaration att bli beskattad enligt bestämmelserna om inskränkt skattskyldighet för stiftelser. Skatteverket ansåg emellertid att stiftelsen inte uppfyllde kraven för inskränkt skattskyldighet eftersom en väsentlig andel av de bidrag som stiftelsen hade betalat ut gått till markägare som är enskilda näringsidkare och verksamheten därför inte uteslutande eller så gott som uteslutande hade främjat allmännyttiga ändamål.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det av utredningen i målet framgick att de bidrag som stiftelsen lämnat varit villkorade av att mottagaren restaurerar eller skapar ett våtmarksområde. Det handlade alltså om en verksamhet hos mottagaren som objektivt sett är av allmännyttig karaktär. Det hade inte ifrågasatts att de medel som stiftelsen betalat ut faktiskt kommit till användning i de projekt som ansökningarna avsåg. Att en bidragsmottagare även skulle kunna få viss nytta av våtmarken i sin näringsverksamhet saknade enligt domstolen betydelse för bedömningen av om åtgärden främjade ett allmännyttigt ändamål.

Överklagandet bifölls på så sätt att stiftelsen förklarades uppfylla kraven för inskränkt skattskyldighet.