Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-02-20

För att motverka att arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster i företag med ett fåtal delägare finns särskilda bestämmelser om beskattning av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag. Enligt den s.k. utomståenderegeln gäller att en andel inte ska anses kvalificerad om utomstående i betydande omfattning äger andelar i företaget. Fysiska personer som indirekt äger andelar som skulle ha varit kvalificerade om de hade ägts direkt är inte att anse som utomstående. En andel är kvalificerad bl.a. om delägaren är verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Sökanden är verksam i betydande omfattning i ett bolag (rörelsebolaget) som ägs till mer än 70 procent av ett annat bolag (ägarbolaget). Ägarbolaget ägs i sin tur av 14 personer vars aktier i det bolaget är kvalificerade andelar på grund av att de är verksamma i betydande omfattning där. Ägarna är inte verksamma i rörelsebolaget och äger inte själva några aktier i det bolaget. Sökanden har erbjudits att förvärva en mindre andel av aktierna i rörelsebolaget och ansökte om förhandsbesked för att få klarlagt om dessa aktier skulle bli kvalificerade andelar. En förutsättning var att ägarbolaget hade fört över kapital till rörelsebolaget genom en nyemission i rörelsebolaget och frågan var om bolagen därigenom kunde anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Förvaltning av vinstmedel som genererats i en verksamhet utgör en del av den verksamheten och en överföring av sådana medel från ett fåmansföretag till ett annat sådant företag kan enligt praxis innebära att verksamhet överförs och att företagen därmed anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Av praxis framgår att även andra omständigheter än sådana som är hänförliga till själva verksamheten kan beaktas och att syftet med bestämmelserna tillmäts avgörande betydelse.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att ägarbolagets förvärv av aktier i rörelsebolaget genom en nyemission i och för sig innebär att vinstmedel som genererats i ägarbolagets verksamhet har förts över till rörelsebolaget. Men eftersom delägarna i ägarbolaget inte är verksamma i betydande omfattning i rörelsebolaget finns det ingen risk för omvandling av arbetsinkomster i det bolaget till lägre beskattade kapitalinkomster. Upparbetade vinstmedel i rörelsebolaget kan inte heller tas ut av dem som lägre beskattad kapitalinkomst eftersom de inte själva äger några aktier i det bolaget. Ägarbolaget och rörelsebolaget kan därför inte anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Delägarna i ägarbolaget ska därmed anses som utomstående i förhållande till sökanden och hans andelar i rörelsebolaget kommer inte att vara kvalificerade.