Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-12-21

Utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar i aktiebolag är skattefria. Även andelar i utländska företag kan vara näringsbetingade om företaget i civil- och skatterättsligt hänseende motsvarar ett svenskt aktiebolag.

Ett bolag i Sverige avser att sälja eller likvidera ett dotterbolag i Curaçao och ansökte om förhandsbesked för att få veta om det skulle föranleda beskattning.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att dotterbolaget motsvarar ett svenskt aktiebolag vid en civilrättslig jämförelse. När det gäller den skatterättsliga bedömningen konstaterade domstolen att dotterbolaget är föremål för skatt på eventuella inkomster som har sin källa i Curaçao och därför är ett skattesubjekt där. Det förhållandet att dotterbolaget inte beskattas för utdelning på andelar i sina dotterbolag eftersom sådan utdelning är undantagen från beskattning i Curaçao saknade enligt Högsta förvaltningsdomstolen betydelse vid denna bedömning. Dotterbolaget motsvarade alltså ett svenskt aktiebolag även vid en skatterättslig jämförelse. Andelarna i bolaget var därför näringsbetingade.