Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-12-01

Utgångspunkten är att ränteutgifter är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen av en näringsverksamhet. För företag som ingår i en intressegemenskap, t.ex. företag i samma koncern, gäller emellertid vissa begränsningar av rätten till avdrag för ränteutgifter avseende skulder till andra företag i intressegemenskapen. En av dessa begränsningar är att om skulden avser ett förvärv av en delägarrätt från ett annat företag i intressegemenskapen så får avdrag bara göras om förvärvet är väsentligen affärsmässigt motiverat.

Den fråga som uppkom genom ansökan om förhandsbesked är om avdrag kan vägras med stöd av de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna i en situation där sökandebolaget som ett led i en planerad omstrukturering av koncernen kommer att förvärva samtliga aktier i ett annat koncernbolag som tidigare förvärvats externt. I ansökan angavs att omstruktureringen är föranledd av att koncernen tidigare förvärvat tre stora underkoncerner inom tillverkningsindustrin. Den nu planerade omstruktureringen uppges medföra att underkoncernerna i vissa delar samordnas i större utsträckning samtidigt som strukturen medger konkurrens mellan underkoncernerna inom andra områden.

Enligt tidigare praxis ska en distinktion göras mellan affärsmässiga och organisatoriska skäl. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att denna distinktion i princip bör upprätthållas. Domstolen ansåg dock att den tidigare relativt strikta synen på affärsmässiga skäl bör nyanseras något vid tillämpning av de nu gällande reglerna.

Eftersom den planerade omstruktureringen är föranledd av de tidigare externa förvärven av de tre underkoncernerna ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att det koncerninterna förvärv av aktier som nu övervägs är väsentligen affärsmässigt motiverat. Avdrag ska därför inte vägras med stöd av de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna.