Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-07-20

En delägare i ett danskt kommanditselskab ansökte om förhandsbesked med anledning av att hon övervägde att ge bort sina andelar i bolaget till sina barn. Hon ville veta om hon kommer att beskattas för någon del av bolagets resultat under gåvoåret samt om gåvorna kommer att medföra uttagsbeskattning.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att den skatterättsliga resultatfördelningen under överlåtelseåret som utgångspunkt bör följa den som gäller enligt civilrätten. I ansökan om förhandsbesked hade uppgetts att andelarna enligt dansk civilrätt anses överlåtna den dag då dessa de facto överförs mellan parterna och att gåvomottagarna först från och med den dagen har rätt till intäkterna från kommanditselskabet. I målet hade inte kommit fram något som talade för att denna fördelning av resultatet innebar en obehörig inkomstöverföring eller var orimlig och väsentligen betingad av skatteskäl. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg därför att det saknades anledning att frångå den fördelningen. Gåvogivaren skulle således beskattas för den del av resultatet som belöpte på tiden fram till gåvotillfället.

Högsta förvaltningsdomstolen fann vidare att gåvan inte skulle medföra uttagsbeskattning.