Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-06-28

Svenska värdepappersfonder och specialfonder är inte juridiska personer. Vid inkomstbeskattningen tillämpas ändå bestämmelserna om juridiska personer på dem och de är alltså skattesubjekt i formellt hänseende. Beträffande andra typer av fonder som inte är juridiska personer saknas sådan särreglering.

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde en svensk kontraktsrättslig fond som varken var en värdepappersfond eller en specialfond. Fonden, som skulle förvaltas av ett fåmansföretag, utgjorde inte en juridisk person utan verksamheten skulle bedrivas i form av ett enkelt bolag. I en ansökan om förhandsbesked ställdes ett antal frågor rörande den planerade verksamheten. De sökande ville bl.a. veta om fonden eller fondförvaltaren kunde anses som skattesubjekt för de löpande inkomsterna i fonden. Vidare ville de veta hur inkomster från fonden skulle beskattas hos dels investerare med kvalificerade andelar i fondförvaltaren, dels en extern investerare. Som förutsättning gällde bl.a. att fonden till övervägande del skulle ägas av externa investerare.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att det saknades rättsligt stöd för att behandla fonden som skattesubjekt. Inte heller fondförvaltaren kunde anses som skattskyldig för fondens inkomster eftersom det var fondens andelsägare som gemensamt ägde tillgångarna i fonden och som hade rätt till avkastningen på dem. Beskattning skulle därför ske hos andelsägarna, i inkomstslaget kapital.