Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-02-18

Av Högsta förvaltningsdomstolens praxis följer att arvoden för uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag i regel ska beskattas hos styrelseledamoten och som inkomst av tjänst. Genom en ansökan om förhandsbesked ville en person få klarhet i om arvoden som hon erhöll för uppdrag som styrelseledamot i flera aktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag och en ideell förening kunde redovisas inom ramen för en enskild näringsverksamhet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att frågan beträffande styrelseuppdragen i aktiebolagen redan besvarats i praxis. Det ansågs därmed inte vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnades i den frågan. Eftersom förutsättningarna för när förhandsbesked får lämnas därmed inte var uppfyllda skulle förhandsbeskedet undanröjas och ansökningen avvisas i den delen.Vad gällde styrelseuppdragen i det ömsesidiga försäkringsbolaget och den ideella föreningen anförde Högsta förvaltningsdomstolen att sådana uppdrag, i likhet med vad som gäller styrelseuppdrag i aktiebolag, måste innehas av en fysisk person och är av personlig karaktär. Den presumtion för tjänstebeskattning hos ledamoten som på grund härav gäller för styrelseuppdrag i aktiebolag ansågs därför gälla även för dessa styrelseuppdrag.