Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-09-21

En bank hade ett förlagslån på nominellt 45 miljoner kronor med förfallodag i april 2019. Förlagslånet var efterställt bankens övriga skulder. Banken gjorde avdrag för ränta med närmare tre miljoner kronor i deklarationen för beskattningsåret 2017.

Huvudregeln är att ett företags ränteutgifter ska dras av som kostnad vid inkomstbeskattningen. En bank får dock inte dra av ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i bankens kapitalbas. Den del av ett efterställt lån som får räknas in i kapitalbasen minskar successivt under de sista fem åren av lånets löptid.

Skatteverket beslöt att inte medge avdrag för räntan eftersom förlagslånet till sin karaktär var en sådan skuld som fick ingå i bankens kapitalbas. Allmänna ombudet ansökte om förhandsbesked och frågade om bankens ränteutgift för förlagslånet under beskattningsåret 2017 var avdragsgill helt eller delvis och, om ränteutgiften var delvis avdragsgill, med vilket belopp avdrag skulle medges. Skatterätts­nämnden fann att ränteutgiften var avdragsgill till den del lånet inte fick räknas in i kapitalbasen och att avdrag skulle medges med 65 procent av utgiften.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i domen att avdragsförbudet i 24 kap. 9 § inkomstskattelagen bara gäller ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen. Så länge den återstående löptiden på en sådan skuld är mer än fem år omfattas därmed ränteutgiften i sin helhet av avdragsförbudet oavsett om skulden faktiskt ingår i kapitalbasen. Under de sista fem åren av skuldens löptid minskar den del som får ingå i kapitalbasen successivt. Räntan på den del av skulden som får ingå i kapitalbasen omfattas alltjämt av avdragsförbudet medan räntan på resterande del faller utanför. Banken har således rätt till avdrag för ränta på den del av förlagslånet som inte får ingå i kapitalbasen och det har inte kommit fram något som ger anledning att frångå Skatterättsnämndens beräkning av den avdragsgilla räntan.