Dom i mål om förhandsbesked om energiskatt

2023-11-06

Elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är, med vissa undantag, skattepliktig till energiskatt. Vad gäller elektrisk kraft som framställs från sol kan den i vissa fall vara undantagen från skatteplikt. Vidare kan avdrag för skatten medges även om den elektriska kraften skulle vara skattepliktig. En av de förutsättningar som ska vara uppfyllda för både skattefrihet och avdragsrätt är att den elektriska kraften ska ha framställts i en anläggning med en sammanlagd installerad toppeffekt av mindre än 500 kilowatt. En kommun planerade att installera solceller på en idrottsanläggning som består av sammanbyggda huskroppar. Installationen skulle ske i två tekniskt åtskilda produktionsenheter som sammanlagt, men inte var för sig, skulle ha en installerad toppeffekt överstigande 500 kilowatt. Kommunen ville veta om installationen skulle anses utgöra en eller två anläggningar enligt bestämmelserna om energiskatt på elektrisk kraft. Högsta förvaltningsdomstolen fann att produktionsenheterna skulle anses bestå av två anläggningar eftersom de var tekniskt åtskilda. Enligt domstolens mening är det inte tillräckligt att produktionsenheter geografiskt sett är sammanhängande för att de ska betraktas som en enda anläggning.