Dom i mål om förhandsbesked om energiskatt

2022-10-13

Enligt lagen om skatt på energi kan en förbrukare av elektrisk kraft i vissa fall ha rätt till en lägre energiskattenivå för förbrukning som sker vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. För en skattskyldig förbrukare åstadkoms den lägre skattenivån genom att avdrag görs i punktskattedeklarationen. En icke skattskyldig förbrukare kan i stället ansöka om återbetalning av skatten hos Skatteverket.

Målet avsåg ett bolag som producerar plastgranulat och vars verksamhet ansågs vara industriell. Bolaget ingick i en koncern, inom vilken det planerades en omstrukturering som skulle komma att resultera i att bolaget fusioneras med moderbolaget. Efter fusionen skulle den industriella verksamheten inte vara den huvudsakliga verksamheten i det övertagande bolaget.

Frågan i målet var om den förmånliga punktskatteregleringen för elektrisk kraft som har förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet endast är tillämplig för företag som huvudsakligen bedriver sådan verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att de aktuella bestämmelserna inte innefattar ett krav på huvudsaklighet. Det innebar således att den industriella verksamhet som har bedrivits av bolaget kommer att vara industriell verksamhet även efter fusionen med moderbolaget.