Dom i mål om etableringsersättning

2021-10-20

En person som deltar i etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kan få ersättning från Försäkringskassan, s.k. etableringsersättning.

Etableringsersättning betalas ut månadsvis och ansökan för en månad ska göras under den efterföljande månaden, dvs. en månad i efterskott. Om ansökan om ersättning görs senare än under den efterföljande månaden får ersättning betalas ut endast om det finns särskilda skäl.

En person hade fått information från en handläggare på ett statligt servicekontor om att en ansökan om etableringsersättning kunde lämnas in senare än en månad i efterskott. Försäkringskassan avslog ansökan med motiveringen att den kommit in för sent och att felaktig information från en myndighet inte var sådana särskilda skäl som innebar att ersättning ändå kunde beviljas.

Förvaltningsrätten och kammarrätten ansåg till skillnad från Försäkringskassan att det fanns särskilda skäl för att bevilja ersättning för tid längre tillbaka än månaden före ansökningsmånaden.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det i den aktuella förordningen inte framgår vad som kan utgöra särskilda skäl och att det inte finns några förarbeten som kan ge ledning. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen måste utgångspunkten vid prövningen av om det finns särskilda skäl vara att det ska göras en bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Vid denna prövning ska i första hand beaktas omständigheter hänförliga till sökanden själv som innebär att denne varit förhindrad att ansöka i tid, t.ex. sjukdom eller olycksfall. Därutöver kan det även finnas omständigheter som visserligen inte är direkt hänförliga till sökanden själv men som ändå bör beaktas, förutsatt att det framstår som ursäktligt att ansökan inte lämnats i tid, t.ex. en nära anhörigs akuta sjukdom eller dödsfall.

I det aktuella fallet hade personen fått information om att han kunde ansöka om stöd senare än en månad i efterskott vilket inte var korrekt. Den omständigheten att han fått felaktig information från en anställd vid en myndighet anser Högsta förvaltningsdomstolen emellertid inte utgör särskilda skäl för att bevilja etableringsersättning för tid längre tillbaka än månaden före ansökningsmånaden.