Dom i mål om ersättning till offentligt biträde

2024-02-23

I samband med överklagandet till kammarrätten i ett mål om beredande av vård enligt LVM framförde det offentliga biträdet att huvudmannen hade ett särskilt starkt önskemål om att vid kammarrättens muntliga förhandling få närvara genom videolänk från samma plats som det offentliga biträdet. Kammarrätten kallade det offentliga biträdet och huvudmannen att närvara vid förhandlingen via videolänk från olika platser. Det offentliga biträdet inställde sig ändå vid förhandlingen från samma plats som sin huvudman. Kammarrätten avslog biträdets yrkande om ersättning för tidsspillan och utlägg avseende resan till huvudmannen. Avgörande för frågan om ett offentligt biträde ska tillerkännas begärd ersättning är om de åtgärder som biträdet har vidtagit är sådana som uppdraget krävt. Beredande av vård enligt LVM utgör ett väsentligt ingripande i den personliga friheten och starka rättssäkerhetsskäl talar för att huvudmannen vid förhandlingar som gäller sådan vård som huvudregel bör ha rätt att delta i förhandlingen från samma plats som sitt offentliga biträde. Det är bl.a. tydligt att möjligheterna till samråd mellan huvudmannen och biträdet under förhandlingen blir begränsade om de deltar från olika platser. Vid bedömningen bör stor hänsyn tas till huvudmannens önskemål om att få ha biträdet vid sin sida. Med hänsyn till att biträdet varit förordnat i ett mål om beredande av vård enligt LVM och att huvudmannen gett uttryck för starka önskemål om att få delta vid förhandlingen tillsammans med sitt biträde ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att uppdraget krävt att biträdet deltagit vid sin klients sida. Det offentliga biträdet hade därmed rätt till ersättning för tidsspillan och utlägg avseende resan till huvudmannen för inställelse vid den muntliga förhandlingen.