Dom i mål om bostadstillägg

2023-10-04

Bostadstillägg är ett inkomstprövat tillägg till vissa andra socialförsäkringsförmåner. Bostadstillägg lämnas i form av bostadstillägg och särskilt bostadstillägg. I detta mål hade en person fått bostadstillägg som ensamstående trots att han bodde tillsammans med sin hustru. Han skulle därför betala tillbaka en del av den ersättning som han hade fått. Vid beräkningen av återkravsbeloppet räknade Försäkringskassan av det bostadstillägg som personen skulle ha fått som sammanboende. Däremot räknade Försäkringskassan inte av det särskilda bostadstillägg som personen skulle ha fått, eftersom det inte var fråga om identiska ersättningar. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att det var riktigt att ta hänsyn till det belopp som skulle ha betalats ut i form av bostadstillägg. Eftersom prövningen av rätten till bostadstillägg respektive särskilt bostadstillägg görs i ett sammanhang borde dock Försäkringskassan ha beaktat även vad personen i fråga skulle ha haft rätt till i särskilt bostadstillägg. Målet återförvisades därför till Försäkringskassan för ny beräkning av återkravsbeloppet.