Dom i mål om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården

2022-06-14

För att få utöva vissa yrken inom hälso- och sjukvården krävs enligt patientsäkerhetslagen att utövaren har legitimation för yrket. Legitimationen ska återkallas om den legitimerade i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne. Återkallelse får dock underlåtas om det finns särskilda skäl.

I målet var fråga om en legitimerad receptarie som dömts för att vid sex tillfällen ha misshandlat sin dåvarande sambo, för vilket han dömts till fyra månaders fängelse. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallade hans legitimation.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det vid prövningen av brottets allvar ska göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter. Det ska alltså inte vid den prövningen vara brottstypen generellt som är avgörande, utan brottsligheten i det enskilda fallet.

För att leda till återkallelse ska brottet vidare vara ”ägnat” att påverka förtroendet för den legitimerade. I detta ligger att det ska vara fråga om brott som typiskt sett kan anses vara av sådant slag. I motiven ges ett antal exempel på brottstyper som är ägnade att påverka förtroendet för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Brott mot annans liv och hälsa är ett av de exempel som ges. Misshandel är ett sådant brott.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är den brottslighet som receptarien dömts för att anse som allvarlig i patientsäkerhetslagens mening och av det slaget att den är ägnad att påverka förtroendet för honom i hans yrkesutövning. Högsta förvaltningsdomstolen anser dock, bl.a. med hänsyn till att det nu gått sex år sedan brotten begicks, att det finns särskilda skäl för att underlåta återkallelse.